Energiprosjekter med positiv påvirkning på natur og miljø

Å begrense klimaendringene og å redusere tap av naturmangfold, er to av de viktigste oppgavene som verden står overfor. For å finne gode løsninger, må vi i større grad se klimakrisen og naturmangfoldskrisen i sammenheng. 

Å bygge ut havvind i Norge vil føre til økt produksjon av fornybar energi, og slik bidra positivt i kampen mot klimaendringene. Utbyggingen av havvind vil skje i omgivelser som rommer fantastisk norsk natur og unike marine økosystemer som spiller en viktig rolle for livet i havet, luften og på land. Dette naturmangfoldet må havvindutbyggingen klare å bevare. 

Vi trenger nemlig løsninger som sier «ja, takk – begge deler» for å stanse og snu tapene av naturmangfold og forhindre katastrofale konsekvenser av klimaendringene. 

Energiprosjekter med positiv påvirkning på natur og miljø, er en slik løsning. 

 

Slik er naturmangfold avgjørende for klima, natur og mennesker


Friske og velfungerende økosystemer spiller en viktig rolle i verdensøkonomien, og er med på å skape 50 prosent av verdens økonomiske verdiskapning og 40 prosent av jobbene globalt. 


Naturens økosystemer suger opp og lagrer karbon fra atmosfæren, og bidrar slik til å regulere temperaturen på jorda. De gir også naturlig beskyttelse mot de mest alvorlige konsekvensene av bølger, stormflo, kysterosjon og oversvømmelser. 


Marine økosystemer er spesielt viktige. Havet er planetens største karbonsluk og en enorm kilde til økonomisk aktivitet og velstand, samtidig som det også er ekstremt sårbart for effekten av klimaendringene. Havet er også avgjørende for å kunne bygge ut havvind - en av de største kildene planeten har til fornybar energi.

Hvorfor bør man ha et mål om positive natureffekter når fornybar energi skal bygges ut?


Klimakrisen og konsekvensene den har for samfunnet, kjenner vi etter hvert godt til. Men redusert mangfold i natur og miljø utgjør også en kritisk samfunnstrussel.

Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold og biodiversitet, brukes for å beskrive variasjon og forskjeller mellom og innad i naturens arter og økosystemer.

Dette mangfoldet er viktig for at vi skal kunne puste inn frisk luft, dyrke mat og nyte godt av økonomisk vekst og velstand. Samtidig spiller det å opprettholde biologisk mangfold også en rolle i arbeidet for å begrense klimaendringene og beskytte de områdene som er mest utsatt for ekstremvær. 

Dette gjør at klimaendringene og tap av biodiversitet er vår tids to største globale utfordringer, og vi må ta begge utfordringene på like stort alvor. 


Fornybar energi som tiltak mot klimaendringer og tap av naturmangfold


Noe av det viktigste vi kan gjøre for å beskytte det biologiske mangfoldet i naturen, er å begrense den globale oppvarmingen. Dette skyldes at endringene i temperatur og klima i seg selv er en av de viktigste årsakene til redusert biodiversitet. 

Den eneste måten vi kan klare å bremse den globale oppvarmingen på, er å kutte utslippene av klimagasser. Først og fremst gjennom å gå over fra fossile til fornybare energikilder.

Samtidig er også tiltak som beskytter og restaurerer naturens økosystemer med på å begrense konsekvensene av klimaendringene. 

Dette betyr at når vi bygger ut anlegg for å kunne produsere mer fornybar energi, må vi gjøre mer enn å begrense direkte negativ påvirkning på det lokale økosystemet. Vi må også ta i bruk tiltak som er egnet for å forbedre og gjenopprette biodiversitet, og dette kaller vi naturpositive tiltak. 

Vårt ønske er at den globale omstillingen til fornybar energi skal bli et kappløp for å få naturen til å gå i pluss. I dette bildet er utbygging av fornybar energi noe som både skaper langsiktig verdi for mennesker og natur, og noe som har en positiv påvirkning på klima og biologisk mangfold. 

Hva gjør vi, og hva kan andre gjøre?


Vi holder en stø og realistisk kurs på vei mot netto nullutslipp.

 

Ørsted var et av de mest kullintensive energiselskapene i Europa, men på mindre enn et tiår foretok vi en dramatisk snuoperasjon. Nå fokuserer vi nesten utelukkende på fornybar energi, og er i dag på god vei til å nå målet om netto nullutslipp av klimagasser gjennom hele verdikjeden innen 2040. 

Vår plan for å nå dette målet er validert av Science Based Targets initiative (SBTi). Dette innebærer en bekreftelse på at vi i våre beregninger tar hensyn til alle utslipp gjennom hele verdikjeden, at vi har både oppnåelige kortsiktige mål og et realistisk langsiktig mål, at kvotekjøp brukes kun for å dekke den siste ene prosenten (1%) av utslippene som er vanskeligst å eliminere, og at vi finansierer klimatiltak også utover vår egen verdikjede.

* Vi oppfordrer alle selskap til å sette seg, og levere på, vitenskapsbaserte mål for netto nullutslipp. Både de som bruker energi, men spesielt de selskapene som produserer energi. Hadde alle gjort dette, ville det hatt en stor påvirkning på klimaendringene, og dermed også på det biologiske mangfoldet.

Vi har forpliktet oss til å ha en netto positiv påvirkning på biologisk mangfold.

Vår ambisjon er at alle prosjekter innen fornybar energi som vi setter i drift fra 2030 og fremover, skal være naturpositive. Det betyr at vi ikke bare skal unngå, minimere og kompensere for enhver negativ påvirkning på naturen et prosjekt har over et livsløp, men at vi også aktivt skal bidra til å gjenopprette og forbedre økosystemer. 

Som det første selskapet i verden til å bygge en vindpark til havs, har vi tatt en ledende rolle i å redusere kostnadene knyttet til grønn energiproduksjon – og særlig innen havvind. Nå flytter vi fokus over til hvordan vi kan maksimere de langsiktige verdiene fra havvindindustrien for både mennesker og natur. 

Målet om at våre prosjekter skal ha en positiv påvirkning på biologisk mangfold blir slik en del vår brede forpliktelse om å bygge grønn infrastruktur på en god måte. Det vil si på en måte som skaper også andre bærekraftige, sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler enn det som produksjon av grønn energi innebærer i seg selv. 

 

  • Vi oppfordrer andre aktører innenfor fornybar energi til å sette seg ambisiøse mål for naturmangfold, støttet av troverdige tiltak. Slik kan vi sammen heve standarden for hvilken påvirkning det å utvikle fornybar energi har på biologisk mangfold.

  • Vi oppfordrer beslutningstakere og myndigheter til å vektlegge naturmangfold og biodiversitet i kriteriene når konsesjoner for fornybar energi skal tildeles. Dette gir aktørene som kjemper om tillatelser insentiver til å fokusere på verdi, og ikke bare på kortsiktig kostnad. Det er positivt at norske myndigheter har inkludert sameksistens med naturen som et kriterium i utlysningen av de første områdene for havvind i Norge. Å kunne redusere naturpåvirkningen i energiprosjekter vil i årene som kommer bli helt avgjørende. Derfor forventer vi at det i fremtidige utlysninger innen havvind vil legges enda mer vekt på at tilbydere må bevise hvordan de vil jobbe med bærekraft og bevaring av naturmangfold. 

    * Vi viser handlekraft og finner de beste løsningene sammen med andre. Vi har ikke alle svarene selv – det viktige er at vi handler raskt og samarbeider for å finne løsningene. Vi jobber med et bredt spekter av eksperter for å utvikle skalerbare tiltak for restaurering som kan hjelpe oss med å nå vårt mål om netto positiv påvirkning på biologisk mangfold. I dette arbeidet har vi et ekstra søkelys på tilstanden i havet.

    Les mer om våre prosjekter og partnerskap nedenfor.  
  • Vi oppfordrer miljøorganisasjoner og energisektoren til å samarbeide. Ved å utnytte vår komplementære ekspertise innen henholdsvis bevaring av natur og miljø og fornybar energi, kan vi nå våre felles mål om en mer bærekraftig fremtid. 

  • Vi oppfordrer beslutningstakere og myndigheter til å samkjøre sine strategier og planer for naturvern og klimatiltak. Dette inkluderer å vedta en ny tilnærming til maritim arealplanlegging, som både bidrar til rask utbygging av fornybar energi og til beskyttelse og restaurering av marine økosystemer. Og på samme måte som bedrifter og finansielle foretak må rapportere åpent om sine utslipp av CO2, bør det innføres et obligatorisk krav om rapportering av hvordan deres virksomheter både påvirker og påvirkes av biologisk mangfold.

Status på ulike prosjekter og tiltak 

I 2022 lanserte vi et femårig globalt partnerskap med Verdens naturfond (WWF), der målet er å sette en ny standard for beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold i forbindelse med havvindprosjekter. Sammen skal vi identifisere, utvikle og fremme initiativer og tilnærminger som kan forbedre biodiversitet i havet.

Sammen med The Biodiversity Consultancy er vi i ferd med å utvikle et rammeverk for hvordan vi kan måle både nedgang og økning i biologisk mangfold ved våre anlegg. Metoden er under utprøving ved hjelp av data fra fem av våre anlegg, slik at vi kan forstå bedre hvordan dette kan fungere i praksis. Som et initiativ for å dra industrien vår i riktig retning på dette området, deltar vi i Science Based Targets Network’s (SBTN) Corporate Engagement Program, hvor vi deler vårt selskaps erfaringer med å utvikle en standardisert metode.

Vi har startet fem nye pilotprosjekter for naturmangfold. Disse blir viktige for å utvikle vår kunnskap om hvordan det lar seg gjøre å forbedre biodiversitet når et havvindanlegg skal utvikles. Pilotprosjektene lar oss prøve og feile, og lære av dette, med mål om at vi på sikt kan skalere de vellykkede løsningene.

Vi har begynt arbeidet med å ta våre landbaserte virksomheter inn i satsingen på biologisk mangfold, og vi har igangsatt tilpasninger som skal sørge for at målet om naturpositiv påvirkning hensyntas tidlig i all prosjektutvikling. Slik sørger vi for at hele selskapet drar i samme retning og jobber mot samme mål. 

Som et første skritt på veien mot å utvikle en metode for kartlegging av påvirkningen på biologisk mangfold på tvers av hele verdikjeden, har vi også foretatt en oppstrømsanalyse av vår verdikjede.


Hva skal vi gjøre fremover? 


I 2023 skal vi teste ut vårt rammeverk for måling av biologisk mangfold på utvalgte anlegg, før vi ruller det ut i alle kommende prosjekter for å nå vår ambisjon for 2030. 

Vi vil også starte utviklingen av en rapporteringsmetode på selskapsnivå, for å forberede oss på fremtidige rapporteringskrav, inkludert EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

Les mer her om noen av våre prosjekter og partnerskap knyttet til biologisk mangfold på vår globale hjemmeside